Masz pytania ?   +48   510 181 210
Kucykowy Puchar Mazowsza

Jest to cykl zawodów rozgrywanych w Klubach i Ośrodkach Jeździeckich znajdujących się w województwie mazowieckim, mający na celu propagowanie jazdy konnej na kucykach wśród dzieci i młodzieży.

Ideą tego przedsięwzięcia jest danie możliwości startu zawodnikom z małym doświadczeniem i wzbudzenia w nich ducha rywalizacji poprzez rywalizacje na poziomie odpowiednim do ich stopnia wyszkolenia.

Puchar składać się będzie z 6-ciu kursów:

1. Konkurs skokowy MINI do 40 cm

2. Konkurs skokowy MIDI do 55 cm

3. Konkurs skokowy MAXI do 70 cm

4. Wszechstronny Konkurs Kucykowy (elementy Pony Games, ścieżki huculskiej, przeszkód terenowych)

5. Pony Games Samodzielny

6. Pony Games Prowadzony

Nasze konie rekreacyjne

Wkrótce
more >

Wkrótce
more >

KUCYKOWY PUCHAR MAZOWSZA 2017

Celem rozgrywania cyklu jest:

1. popularyzacja i rozwój jeździectwa wśród dzieci i młodzieży na kucach
2. rozwój i wspieranie małych, rodzinnych stajni i klubów jeździeckich
3. pokazanie wszechstronności wykorzystania kucy w pracy z dziećmi i młodzieżą

R E G U L A M I N

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

Cykl skierowany jest do amatorów oraz jeźdźców posiadających wstępną licencję PZJ/OZJ.
Konkurencje otwarte są dla wszystkich chętnych spełniających warunki uczestnictwa w danych konkursach kwalifikacyjnych. Zawody cyklu rozgrywane są w formule otwartej tzn. mogą w nich brać udział zawodnicy spoza Mazowsza i będą klasyfikowani zgodnie z regulaminem.
Zawody będą rozgrywane w ośrodkach, stajniach i klubach województwa mazowieckiego.
Propozycje zawodów oraz bieżący ranking można będzie śledzić na stronie FB Kucykowy Puchar Mazowsza.
Pytania i uwagi prosimy kierować na adres mail: allesiodla@wp.pl lub 600-671-837.

2) ZAWODNICY

W zawodach KPM mogą brać udział dzieci i młodzież do 16-tu lat kalendarzowych ( patrz szczegóły konkursów).
W konkursach skokowych dopuszcza się udział jeźdźców posiadających wstępną licencję PZJ/OZJ.
Nie ma wieku minimalnego uczestników, jedynym kryterium jest to czy jeździec jest w stanie samodzielnie utrzymać się w siodle a jego umiejętności pozwalają na udział w danym konkursie.
Jeźdźców biorących udział w zawodach obowiązują kamizelki ochronne, żółwiki oraz kaski.

Wymagane dokumenty to:

- zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na udział w zawodach aktualna polisa NNW - w konkursie 1- 5 aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej.

3) KUCE

Dopuszczone do startu są kuce wszystkich ras oraz konie kwalifikujące się max. w grupie D wg przepisów PZJ.
Dopuszczone do startu są tylko klacze i wałachy w wieku:
- skończone 3 lata dla konk. Pony Games (PG)
- skończone 4 lata dla konk. Wszechstonny Konkurs Kucykowy (WKK) i konk. skokowych

Kuce obowiązuje podstawowy paszport hodowlany PZHK, dopuszcza się ewentualnie inny dokument potwierdzający tożsamość i wiek danego kuca poświadczony przez lekarza weterynarii.
Zaleca się dla kucy gr. A i D posiadanie certyfikatu wzrostu lub innego dokumentu poświadczającego wzrost (np. wzrost poświadczony przez lek. weterynarii).
W kwestiach spornych komisja sędziowska oraz przedstawiciel organizatora KPM dokona pomiaru kuca.
Kuce obowiązuje potwierdzony przez lekarza wet. wpis o odbytych szczepieniach przeciwko grypie zgodnie z wymogami dokumentacji hodowlanej.

KONKURSY KWALIFIKACYJNE

1. Konkurs nr 1 - Konkurs skokowy MINI
Kuce gr. A i dzieci do 12 lat.
Konkurs otwarty jest dla gr. B, C, D ale nie będą klasyfikowane w konkursie.
Parametry konkursu bez szeregów i linii do 40 / 40 cm wys/szer, i 50/50 cm wys/szer.
FINAŁ
sposób rozgrywania - dokładności z natychmiastową rozgrywką, zastrzega się brak punktów karnych za wyłamania - eliminacja następuje po przekroczeniu czasu maksymalnego (może to być np. podwójna norma czasu)

2. Konkurs nr 2 - Konkurs skokowy MIDI2. Konkurs nr 2 - Konkurs skokowy MIDI
Kuce gr. A do D i dzieci do 16 lat.
Parametry konkursu bez szeregów do 55/55 cm wys/szer. , 65/65 cm wys./szer.
FINAŁ
sposób rozgrywania - dokładności, szybkości, dokładności z rozgrywką lub zwykły - zasady zgodne z przepisami PZJ punktacja zgodna z regulaminami i przepisami PZJ.

3. Konkurs nr 3 - Konkurs skokowy MAXI Kuce gr. A do D i dzieci do 16 lat Parametry konkursu bez szeregów do 70/70 cm wys/szer., 80/80 cm wys./szer.
FINAŁ
sposób rozgrywania - dokładności, szybkości, dokładności z rozgrywką lub zwykły - zasady zgodne z przepisami PZJ punktacja zgodna z regulaminami i przepisami PZJ.

4.Konkurs nr 4 - Wszechstonny Konkurs Kucykowy (WKK) Kuce gr. A do D i dzieci do 14 lat.
Parametry przeszkód skakanych to 40/40 cm w eliminacjach i finale.
tor przeszkód to mix Pony Games, przeszkód i przejazdów wzorowanych na tym co można spotkać podczas wyjazdów terenowych zastrzega się brak punktów karnych za wyłamania - eliminacja następuje po przekroczeniu czasu maksymalnego (może to być np. podwójna norma czasu).
sposób rozgrywania na zasadzie konkursu zwykłego (regulamin PZJ) ze zmianami j.w.

5. Konkurs nr 5 - Pony Games samodzielne Kuce gr. A do D i dzieci do 14 lat.
tor przeszkód to mix. zadań zręcznościowych do wykonania na kucu, przykładowe wzory przeszkód (patrz punkt Przedzkody i załącznik) sposób rozgrywania na zasadzie konkursu zwykłego (regulamin PZJ).
eliminacja następuje po przekroczeniu czasu maksymalnego (może to być np. podwójna norma czasu)

6. Konkurs nr 6 - Pony Games prowadzony z asekuracją Kuce gr. A do D i dzieci do 12 lat.
tor przeszkód to mix. zadań zręcznościowych do wykonania na kucu, przykładowe wzory przeszkód (patrz punkt Przedzkody i załącznik) sposób rozgrywania na zasadzie konkursu zwykłego (regulamin PZJ).
eliminacja następuje po przekroczeniu czasu maksymalnego (może to być np. podwójna norma czasu)

ZASADY ROZGRYWANIA KPM

1. W każdym konkursie liczą się dwa pierwsze przejazdy danej pary – do wyników końcowych konkursu brany będzie lepszy rezultat. Następne przejazdy traktowane będą jako szkoleniowe i nie będą brane pod uwagę w wynikach konkursu.
2. Dopuszcza się możliwość startu zawodnika na dowolnej liczbie kucy i będzie on klasyfikowany w konkursie wg wyników danej pary (czyli może zająć 2 i więcej miejsc w konkursie) Zastrzega się jednocześnie ,że do rankingu będzie brany jeden, najlepszy rezultat w konkursie danego zawodnika.
3. W zawodach finałowych zawodnik może startować na dowolnej liczbie kucy z zastrzeżeniem ,że przed rozpoczęciem konkursu należy podać imię kuca na którym będą zdobywane punkty do rankingu. W przypadku nie podania imienia konia, organizator wybiera imię konia alfabetycznie (np. kuce Ali i Dawid czyli Ali zdobywa punkty, Dawid przejazdy szkoleniowe).
4. Konkursy skokowe rozgrywane są zgodnie z regulaminami i przepisami PZJ z uwzględnieniem zastrzeżeń podanych w opisie konkursów.
5. Konkursy WKK, PGS, PGP mogą być rozgrywane w stępie lub dowolnym chodzie dostosowanym do zadań i przeszkód w konkursie ale musi być to podane w propozycjach zawodów (np. PGP w stępie). Uwaga – w przypadku konkursów rozgrywanych w stępie – dwa pierwsze zakłusowania upominane są ustnie , każde 3 i następne zakłusowanie powoduje dodanie do czasu przejazdu – 5 sekund (trzecie zakłusowanie) i 10 sekund (każde kolejne zakłusowanie).
6. W PGP , PGS i WKK nie ma punktów karnych są tylko punkty bonitacyjne (1 punkt) za prawidłowe wykonanie każdego zadania lub jego części (np. wzięcie piłeczki 1 punkt – odłożenie piłeczki – 1 punkt itp.)
Konkursy rozgrywane są na ogólnych zasadach konkursu zwykłego z podanym czasem maksymalnym. Przekroczenie czasu maksymalnego powoduje eliminację pary w danym przejeździe. Ominięcie przeszkody (nie wykonanie zadania) – nie powoduje eliminacji. Od ogólnej liczby punktów bonitacyjnych zostaną odjęte maksymalne punkty za daną przeszkodę/zadanie a do czasu przejazdu doliczone zostaną: 5 sekund za pierwszą ominiętą przeszkodę i 10 sekund za każda następną.
7. W konkursie PGP obowiązkowo prowadzi się kuca na uwiązie który może być przypięty do kantara, nachrapnika, wędzidła lub mostka. Kuc ma być trzymany przez prowadzącego minimum 20 cm od przypięcia.
Dozwolone jest prowadzenie kuca wodzami przez jeźdźca. Uwaga! Zabrania się prowadzenia kuca za wodze oraz poganiania itp. przez osoby trzecie.
8. W konkursach PGS, WKK i skoki MINI dopuszcza się asystę na parkurze przez trenera, rodzica lub opiekuna w trakcie trwania przejazdu.
Nie można kuca poganiać, popędzać itp.
9. Ilość przejazdu jednego kuca w konkursach skokowych to łącznie 3 razy jednego dnia. W WKK i PG to 4 razy jednego dnia zawodów z zastrzeżeniem łącznej ilości przejazdów w zawodach do 6 x na 1 dzień zawodów.
W przypadku PGP rozgrywanego w stępie ilość przejazdów jednego kuca może być bez ograniczeń z zastrzeżeniem ogólnie przyjętego dobrostanu.
10. Komisja sędziowska może w każdej chwili trwania konkursu wyeliminować:
- jeźdźca który swoją jazdą może zagrażać sobie lub innym
- konia który stwarza zagrożenie dla jeźdźca lub osób trzecich
- konia który wykazuje objawy nadmiernego zmęczenia

BONUSY I KLASYFIKACJA KOŃCOWA

1. Bonusy to punkty uzyskane za zajęte miejsce w konkursie lub za zdobycie określonej ilości punktów lub za uczestnictwo w określonej ilości eliminacji. Punkty bonusowe tworzą ranking i po zsumowaniu dają wyniki końcowe poszczególnych konkursów KPM.
2. Bonusy za miejsca w konkursie przyznawane są bez względu na ilość startujących zawodników:
- 1 miejsce – 12 pkt.
- 2 miejsce – 10 pkt.
- 3 miejsce – 8 pkt.
- 4 miejsce – 7 pkt.
- 5 miejsce – 6 pkt.
- 6 miejsce – 5 pkt.
- 7 miejsce – 4 pkt.
- 8 miejsce – 3 pkt.
- 9 miejsce – 2 pkt.
- 10 miejsce – 1 pkt.
3. W przypadku miejsc ex - aequo , punkty przyznawane są najwyższe miejsce w grupie dla wszystkich zawodników np. miejsce 2 – 4 punktów 10 pkt. dla każdego.
4. W PGP, PGS i WKK każdy kto w normie czasu uzyska 100 % pkt. bonitacyjnych otrzyma bez względu na miejsce w konkursie 5 pkt. bonusowych.
W konkursach skokowych za przejazd na czysto w normie czasu każdy zawodnik otrzymuje 5 pkt. Bonusowych , za rozgrywkę na czysto dodatkowo 2 pkt. bonusowe.
5. Za udział w eliminacjach przyznawane są dodatkowe punkty bonusowe wg schematu:
- za 5 eliminacji – 5 pkt.
- za każdą następną – 1 pkt. dodatkowo.
6. Bieżący ranking z punktacją dostępny będzie na FB KPM w ciągu 7 dni roboczych od daty zawodów eliminacyjnych.
7. Punktacja końcowa to suma punktów zdobytych w kolejnych eliminacjach + punkty dodatkowe oraz punkty zdobyte w finale. W przypadku takiej samej ilości punktów bonusowych o miejscu w rankingu końcowym decyduje większa suma punktów zdobytych w finale.
8. Warunkiem koniecznym do odebrania nagród w kwalifikacji końcowej jest wyjazd zawodnika do dekoracji , w uzasadnionych przypadkach (np. kontuzja kuca lub jeźdźca) i za zgodą organizatora KPM wystarczy obecność zawodnika bez kuca lub jego przedstawiciela.

PRZESZKODY

1. Pod pojęciem przeszkody rozumie się przeszkody do skakania, elementy toru wymagające przejazdu przez nie np. mostki, kładki, równoważnie, wąskie przejazdy, korytarze , górki, slalomy itp. oraz zadania zręcznościowe do wykonania przez jeźdźca.
2. Przeszkody we wszystkich konkursach mają być bezpieczne dla kucy i zawodników, rozbieralne oraz pozbawione sęków oraz innych elementów mogących zranić uczestników konkursów.
3. We wszystkich konkursach przeszkody mają mieć wyraźnie zaznaczone fronty, kierunki i przejazdy obowiązkowe oraz ewentualne wjazdy/wyjazdy w kombinacjach.
4. W przeszkodach skokowych : dł. drągów min. 3 mb i przekrój 8-10 cm.
Dla bramek dł. drąga min. 1,8 mb i przekrój 8-10 cm.
Zaleca się aby stojaki nie były niższe niż 150 cm a dla bramek szerokość nie mniej niż 60 cm.. + ewentualne odkosy, zabudowy itp. Dla przeszkód imitujących przeszkody terenowe szerokość frontu całej przeszkody nie mniej niż 3 mb.
5. Do konkursów skokowych dopuszczone są przeszkody zgodne z przepisami PZJ.
W konkursach tych dozwolone jest też wypełnienie przeszkód różnego rodzaju płotami, płotkami, hyrdami, deskami itp. o wysokości nie przekraczającej max. wys. danego konkursu minus 10 cm.
6. W konkursach PGP, PGS i WKK przeszkody nie mogą być ustawione bliżej niż 1,5 m od ogrodzenia.
7. Podstawowe wymiary przeszkód dla PGP, PGS, WKK :
- kładka, mostek – min. szer. 50 cm / min. dł. 2 m
- równoważnia – min. szer. 80 cm / max. wys. podniesienia 12 cm
- „rzeka” min. szer. 50 cm / max. wys. obramowania 30 cm
- niski przejazd min. wys. 180 cm
- wąski przejazd min. dł. 2 m / min. szer. 50 cm, dla 30 cm obramowania szer. 80 cm dla 60 cm. obramowania i 120 cm. Szer. pow. 60 cm obramowani
- przeszkody i zabudowy o nieregularnych kształtach do 60 cm szer. i 20 cm. wys.
Przykładowe wzory przeszkód w zakładce "Przeszkody"
8. Liczba przeszkód w konkursach to min. 7 / max 10 Konkursy skokowe bez szeregów – mogą być tzw. linie i min. 50 % przeszkód w konkursie ma posiadać parametry zgodne z daną klasą.

WYTYCZNE DLA ORGANIZATORÓW

1. Plac konkursowy ogrodzony – dla konk. skokowych min. 20 x 50 m, dla PG i WKK 20 x 30 m
2. Pomiar czasu – 2 stopery lub fotokomórka. Podawany czas średni do setnych części sekundy! W arkuszach przejazdów powinny być zapisane dwa czasy ze stoperów.
3. Podczas trwania zawodów organizator zapewnia pomoc ratownika medycznego lub karetki.
4. Sędziowie i gospodarz toru wg uznania organizatora danych eliminacji. Za ewentualne błędy sędziów i GT odpowiada organizator.
5. Opłaty: startowe w konkursach PG – nie wyższe niż 40 zł za przejazd.
W pozostałych konkursach nie wyższe niż 50 zł za przejazd.
6. Nagrody:
- puchary – za 1,2 i 3 miejsce.
- nagrody rzeczowe : 1,2 i 3 miejsce z zastrzeżeniem ,że w przypadku małej ilości zawodników w konkursie, organizator może rozdzielić nagrody rzeczowe wg poniższego schematu: 1- 4 zawodników – 1 nagroda, 5- 8 zawodników – 2 nagrody, 9 i więcej zawodników 3 nagrody. Zastrzeżenie nie dotyczy nagród od sponsorów.
Suma nagród rzeczowych za najniższe miejsce w konkursie nie może być mniejsza niż pojedyncze startowe w konkursie.
- flots dla min, 25% kucy w konkursie ale nie mniej niż 5 szt. na konkurs.
- dla wszystkich uczestników konkursu PGP – pamiątkowe medale
7. Propozycje poszczególnych zawodów należy przesłać drogą elektroniczną na FB KMP, nie później niż 14 dni przed zawodami a wyniki konkursów i arkusze przejazdów do 5 dni po zawodach.
KUCYKOWY PUCHAR MAZOWSZA 2017 r.

1 eliminacje
2 eliminacje
3 eliminacje
FINAŁ